St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Wilhelmus van der Ven

Bron: NL RAT foto nr 005978

Personalia
Geboren te Son op 28 augustus 1793
Priester gewijd op 2 februari 1817 in Munster (Duitsland)
Pastoor op ‘t Goirke van 10 februari 1826 tot 17 maart 1882
Overleden op 17 maart 1882

Wilhelmus van de Ven, bouwpastoor van de neo-gotische kerk St Dionysius ‘t Goirke is in 1817 reeds als kapelaan onder pastoor Mathias Stals benoemd.
Hij is de eerste reguliere pastoor (niet uit de Norbertijner gemeenschap afkomstig)

Nadat er in 1829 het nieuwe kerkgebouw van ‘t Heike is gerealiseerd, wil men in het noordelijke deel van Tilburg ook een kerkgebouw van formaat neerzetten.
Hiervoor wordt in 1833, bij een bezoek van koning Willem I, door pastoor W. van de Ven en zijn collega pastoor Johannes Zwijsen een verzoek gedaan om gelden te verkrijgen voor een nieuw kerkgebouw aan de Goirkestraat.
Koning Willem I antwoordt hierop: “Ik kan mijn geld wel beter gebruiken.”
Echter door bemiddeling van de latere koning Willem II is er op 28 november 1834 onder K.B nr 121 door de directeur generaal voor de zaken van de R.K eredienst de heer Francois de Pelichy de Lichtervelde een subsidie door koning Willem I verstrekt van fl 25.000,–
De bouw van de kerk is op 19 mei 1835 aanbesteed en de firma Cornelis de Laat uit Gorinchem heeft voor fl 90.034 het neo-gotische gebouw gerealiseerd.
Op 1 oktober 1839 is op ‘t Goirke de nieuw gebouwde Roomsch Katholieke Kerk ingewijd door den Hoog Eerwaarde Heer Henricus den Dubbelden, vicaris administrator van het voormalig bisdom s-Hertogenbosch.
Des anderen daags heeft de hoogwaardige heer H. den Dubbelden aan ruim 800 kinderende hunne 1e H.Communie hadden gedaan in 1837,1838 en 1839 en nog enige grootere en bejaarden mensen in de nieuwe kerk het H. Sacrament des Vormsels toegediend.
In het gedicht dat ter ere van deze gelegenheid werd geschreven is een opsomming gegeven van de diverse afmetingen van het nieuwe gebouw, deze zijn:
Lengte kerk 140 rijnlandse voet= 43,96 m
Breedte 79 rijnlandse voet= 24,8 m
Breedte priesterkoor 32 voet =10,05 m
Lengte priesterkoor 34 voet =10,68 m
Hoogte gewelf 60 voet =18,84 m
Zijbeuken breedte 23,5 voet =7,37 m
Interieur van de kerk tijdens zijn pastoraat:
De vloer van de kerk ; hardstenen plavuizen, weldorpels fl 3.763,97
Banken inclusief houten vlonders fl 3.658,65
Zangkoor oud model van 1840 tot 1905 fl 1.559,96
Hoofdaltaar 1842 tot 1938 incl 4 evangelisten afbeeldingen fl 4.476,47
Op 22 mei 1842 houdt Petrus Donders zijn afscheidspreek in de “nieuwe kerk” van ‘t Goirke.
De marteldood van St Dionysius is door de heer Wierts uit Luik geschilderd op 25 tot 27 mei 1842 en is een gift aan de kerk geschonken op voorspraak van de heren P. Kuijpers en Mols uit Antwerpen.
Als dirgent van het koor Goirke is in 1842 benoemd: Ignaas Mutsaers. Hij zal deze functie vanwege zijn gezondheid per 2 februari 1881 beëindigen.
Op 4 juli 1843 wordt het hoofdaltaar geconsacreerd door Mgr Joannes Zwijsen en coadjutor Mgr Henricus den Dubbelden.
Nicolaas van Hirtum heeft in 1845 een nieuwe orgelkast geplaatst waarin het oude orgel (1803) werd ingebouwd voor de aanneemsom van fl 2000,–

De registers in dit orgel waren:
Groot orgel: Bourdon 16”, Prestant 8”, Holpijp 8”, Octaaf 4”, Gemshoorn 4”, Quitnfluit 3″, Superoctaaf 2″, Flageolet 1″, Sesquialter 2 St, Cornet 4 St, Mixtuur 3 st, Cymbaal 2st en Trompet 8”
Klein Orgel: Holpijp 8”, Viola di Gamba 8”, Prestant 4”, Fluit 4”, Octaaf 2”, Quint 1,5″, Sesquialter 2 St, Cornet 3st, Mixtuur 2st en Cromhorne 8”
Verder waren er een manuaalkoppel, ventiel, een tremulant en drie blaasbalgen en handklavieren van 4-1/2 octaaf.
Dit orgel zal tot 1905 dienst doen.
Geschonken voor het 25 jarig pastoorschap in 1851 van Wilhelmus van de Ven:
Communiebank 1850 in drie delen -Pelikaan met jongen, Laatste avondmaal en Lam op het boek met 7 zegels- is een geschenk van Nicolaas van Amelsfoort. Voor een bedrag van fl 900,00 (In 1938 vervangen door marmer).
Beelden Geloof en Hoop 1850,
St Joseph met kind aan de hand
Preekstoel 1855 Jan Baptist Peters uit Antwerpen ontwerp pastoor W van deVen voor het bedrag van fl 5500,-, dat door 33 weldoeners in de parochie Goirke is bijeengebracht:
In het jaar 1851 het bedrag van fl 3.221,49
In het jaar 1852 het bedrag van fl ..736,74
In het jaar 1853 het bedrag van fl.1.593,61
Totale beschikbaar ….fl 5.551,90
Op het voetstuk de 4 werelddelen: Afrika-Azie- Europa en Amerika
Op de kuip 4 westerse aartsvaders: Ambrosius, Gregorius, Augustinus en Hieronymus.
Op de hoeken de 4 evangelisten met hun symbolen: Marcus (de leeuw) Johannes (de arend) Matheus (de mens) Lucas (de os)
Op de twee trapleuningen 4 reliefs van: de zending der apostelen, de Bergrede, de prediking van Paulus en de prediking van Petrus
De twee engelen aan het begin van de trap houden een tekst in de hand:
Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi en Quomodo vero predicabuntnisi mittantur.
Boven op ‘t klankbord: 4 engeltjes en de reliefs van Willibrordus, Petrus, God de Vader en Paulus.
Ook Christus gezeten op de Globe en een engel waren tot 1916 bij deze preekstoel aanwezig (door pastoor Le Blanc verwijderd)
Biechtstoel uit 1860. Goede Herder. Goossens s-Hertogenbosch prijs fl 980
Biechtstoel 1861. St Petrus. Goossens s-Hertogenbosch prijs fl 990
Als opvolger van organist Bekkers wordt in 1849 benoemd Louis D’Helft.
Op 2 februari 1867 viert pastoor Wilhelmus van de Ven zijn gouden priester- jubileum, de parochianen schenken bij deze gelegenheid de 20 zilverenkandelaren, die tot 2007 gebruikt werden tijdens de weekendvieringen en ook bij een uitvaart rondom een overledene steeds hun functie hadden.
De 5 neven van pastoor W.van de Ven schenken een verguld zilveren kelk vervaardigd door A.P Hermans uit Eindhoven in ’t jaar 1866 en de semenaristen doneerden van dezelfde maker 2 ampullen op een dienblad.
Kandelaaren 1868 rood en geel koper 6 stuks 40 jr pastoorschap W.van de Ven.
Familie Altaar 1868. Door Cuypers Stolzenberg vervaardigt vanuit het oude altaar schuurkerk voor een bedrag van fl 1.837,84
Biechtstoelen 1869 2 stuks Goossens s-Hertogenbosch prijs fl 1850
Ook werden in dit jaar de grisaille ramen (nu nog in zuid beuk aanwezig ) aangebracht.
In 1871 is de directeur van het Goirkes herenkoor de heer I.H. Mutsaers (zie hiervoor tekst Tilburgse Courant no 355, dinsdag 7 februari 1871) een vocaal en instrumentaal concert door de harmonie “Orpheus” en de “Heerenzangers van ’t Goirkes Koor”
Met als recencentie (Tilburgse Courant no 355, 12 februari 1871):“De heer Mutsaers mag met regt trotsch zijn op zijn flinke zangers.”
Op 27 april 1872 werd pastoor van de Ven benoemd tot 1e deken van het dekenaat Tilburg.
In 1873 werd als eerste afscheiding van de moederparochie Goirke de parochie O.L.V. onbevlekte Ontvangenis de Heikant (Tilburg Noord), bouwpastoor Leonardus van der Steen en aan de zuid-oost zijde de parochie St Joseph (Heuvel), bouwpastoor van der Lee.
Pieta 1875 P.G de Kuiper, stenen copy van Michaels Angelo in de St Pieterte Rome.
Koperen kandelaren 1875 L. van Rijswijk Antwerpen
Doopvont 1876 M Bertou in Antwerpen 50 jaar pastoorschap W van de Ven op 19 februari 1876.
Het eerste kind dat gedoopt werd was Wilhelmus Joannes Smulders op 2 april 1876 – op 3 febr 1877 is dit kindje overleden.

De pastoor werd Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Organist Wilhelmus Ignatius Reijniers (* 1-febr 1846 – + 16-febr. 1908) komt in 1876 vanuit Gennep (Limburg) in Tilburg wonen en is vanaf dit jaar organist/directeur van het parochieel zangkoor.
Hij is tevens de dirigent van mannenkoor ‘St Cecilia’.
Ook is hij de componist van de 2 (3) stemmige “Missa Requiem” welke tot op heden (2007) tijdens de uitvaarten in de kerk van ’t Goirke wordt uitgevoerd.
Deze W.I. Reijniers heeft in overleg met de familie Frans Smits uit Reek de dispositie van het Smitsorgel (1905) in belangrijke mate bepaald.
2 Beelden van St Petrus en Paulus per 11 maart 1880 vervaardigd bij de firma Asseldonk te s-Hertogenbosch
14 Beelden per 12 september 1880. Het betreft de apostelen, Andreas, Johannes, Jacobus major, Thomas, Matheus,Bartholomeus, Phillipus, Jacobus minor, Mathias Judas Thadeus, de H. Lucia, H. Joachim, St Jan Baptist en H. Barbara.
De teksten welke op de in de handen gehouden bandarollen welke in 1967 zijn verdwenen waren:
N1: Petrus = Fraternitatis Dilicite = 1 Petr. 2: -17
N3: Johannes = Filioli Maritris Ev. = 1 Joh. 2: -28
N4: Jacobus minor = Estote Factores Verbi = Jac. 1: – 22
N6: Mathias = Omnes vos Fratres Estis = Math. 23: – 8
Z2: Jacobus major: = Soli Deo Gloria = Judas 1: 25
Z1: Mattheus: Fratres Stabiles Estote = 1 Corr. 15: -58
Ook geschonken door Cornelia Vermeer : Beelden H.Hart van Jesus en H. Hart van Maria per 12 september 1880.
Pastoor van de Ven overlijdt op 17 maart 1882, na 56 jaar pastoorsschap.

Pastoor van de Ven wordt opgevolgd door Johannes Baptist Bots