St. DIONYSIUS GOIRKE KERK

Andre (Gerardus Antonius) Ingenhoven

Bron: Prive collectie M.Populiers

Personalia
Geboren te Breda op 2 januari 1920
Gehuwd met Johanna Maria Petronella Vrins op 8 juli 1947
Voorzitter Beheerscommissie I van 1983 – 1987
Overleden te Tilburg op 13 november 1993

Andre Ingenhoven was woonachtig op: Saksenlaan 3 te Tilburg
In 1982 wordt Andre Ingenhoven vanuit de gemeente Tilburg verzocht als voorzitter te fungeren in de
werkgroep Goirkese kerk:
A. Ingenhoven : Voorzitter namens Gemeente
W. Smits: SecretarisStichting behoud Goirkese kerk
L. Bollen vereniging Dekenaat Tilburg
A.v.d. Geld Bouwkundig adviseur Bisdom s-Hertogenbosch
J. Harten Stadsontwikkeling dienst Publieke werken Tilburg
W. Opsteeg afdeling gebouwen dienst Publieke werken
Marius Schravenvoorzitter en pastor parochie Goirke
J. AlbadaArchivaris gemeente Tilburg (nadien Gerard Steijns)

Deze werkgroep heeft als taak:
Plaatsing gebouw op gemeentelijke monumentenlijst, handhaven gebouw voor liturgie dan wel gedeeltelijke gewijzigde functie,
verzamelen van hiertoe benodigde gegevens onderzoek in hoeverre gemeente Tilburg wil optreden voor behoud van gebouw,
financiele consequenties voor handhaven gebouw als parochie, rayon of stadskerk,
datawat is er nodig voor plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst
beschrijving van het gebouw beschrijving inventaris van het gebouw
beschrijving geschiedenis van het gebouw en parochie beschrijving
sociale kaart stadsdeel rond parochie ‘t Goirke
beschrijving van huidige en toekomstige pastorale positie
beschrijving financiele positie parochie Goirke
In 1979 gebied rondom de kerk beschermd stadgezicht in project Pastorieklamp periode in acht nemen waarin geen wijziging worden
gemaakt in bestemming gebouw of omliggende gronden.
Plaatsen gebouw op gemeentelijke monumentenlijst 5 jaar handhaven als liturgisch steunpunt
Verzoekt gemeente Tilburg om 5 jaar 15 duizend gulden ter beschikking te stellen 1981
Gegevens bouwkundig en financiele vlak bijeengebracht.
Gemeente nog geen beslissing genomen over gelden ter beschikking
Conclusie:Kerkhistorie en parochiegeschidenis van Brabant-Tilburg en de rol van Tongerlo
Sociaal economisch noord Tilburg en de maatschappelijk religieus terrein enrelatie met kasteel op de Hasselt , heren van Tilburg van
Grobbendonck
De neo-gotische bouwstijl die koning Willem II waardeerde; de Kunstschatten, voorwerpen, meubilair welke een afstemming hebben
met gebouw, orgel van firma Smits 1905, dat alleen tot zijn recht komt in dit markante gebouw
Meerwaarde indien op de textielterreinen woningbouw wordt uitgevoerd.
Samenhang met vestiging Textielmuseum in kunst-historisch vlak.
Inspectie rapport bedragen in gld 21 mei 1981
Noodzakelijk onderhoud
Controle leibedekking , zinkconstructie, loodconstructie , buiten schilderwerk Bliksembeveiligingsinstallatie, verwarmingsketel, ventilatie
ramen lage beuken voor de som van fl. 113.300
Houtconstructie boktorbestrijding rolering nazien, glas in lood westgevel
Restauratie stucadoor werken wanden beuken incl steiger
Onderhoud 1 tot 5 jaar
Verdekken leibekleding dakvlakken toren, natuurleien zijbeuken, zinkcontructies gootbeugels, afvoerbuizen en vergaarbakken, metselwerk
steunberen en gevels voor de som van fl 420.980
steigerwerk, natuurstenen afdekbanden, buitenschilderwerk luidinstallatie luidstoelen luidassen,
Houtconstructie spanten hoofdkap, schenkels gewelven herstel vloeren zolderingen
Onderhoud 5 tot 10 jaar
Controle leibedekking zink en loodconstructies voor het bedrag van fl 213.000
glas in lood lage beuken en aanbouw 1938 in nieuwe loodkern incl raambruggen en nieuwe montanten
Opknappen binnenschilderwerken doorzetten en restaureren decoratie schildering Dorus Hermsen 1907 in hoofsschip voor het bedrag van
fl 335.000
Zijbeuken en latere aanbouwen repareren stucwerken bovenkerk steigerwerken afdekkingen
Totaal1.195,59 BTW (18 %)134,496
Honorarium C.O.D.59776
Onvoorzien83448
Begroote kosten 1982144.554,09
Inspecteur J. v.d. Berk Stationsstraat 33 Best .
Commissie I Andre Ingenhoven 1983
1987 Op voornoemd rapport werkgroep Goirkese kerk is het kerkbestuur dekenaat en J.Krosse namens de gemeente Tilburg in overleg gegaan.
1982:1 juli: Goedkeuring B&W tilburg 5 x 20.000 gld voor onderhoud 1982 tot 1986. voorwaarden : rechtpersoon bewijzen en Multi functioneel
gebruik
1982: 9 aug: Huurovereenkomst tuin pastorie bedrag 15.000 gld per jaar
Dekenaat ziet de 20.000 gld om de kerk open te houden niet zitten
1982 : 1 sept: Gemeente verzoekt om een gesprek met dekenaat omtrent bericht 9 aug 82.
1982: 20 dec: Brief van pastoor Marius Schraven en Hugo Layendecker naar de gemeente om kerk te slopen
1983:21 jan:Brief stichting behoud Goirkese kerk aan B&W betreft oprichting d.d. 24 jan 1983.
1983: 23 juni: Aanmelding beheerscommissie Goirkese kerk (1) bij gemeente Tilburg 2 leden kerkbestuur en 2 leden stichting Goirkese kerk),
2 leden gemeente ZIJN niet nodig W.V.M. aanvrage bisdom Bouwburo ad 144.000 gld afgewezen.
Inkomsten plaatsengeld naar fl 1,00, Gemeente 20.000, Kerkbestuur 10.000 en Stichting Goirkese kerk fl 10.000
1983: 24 aug: Uitnodiging bespreking met gemeente Tilburg instandhouding kerk Goirke
1983: 26 aug: Principe verklaring van gemeente Tilburg (voordeel van de twijfel) voor fl 80.000 voor onderhoud. financieel beheer kerkgebouw
niet in kerkbestuur (afgewezen door kerkelijk recht) proefproject o.l.v. bouwtechnisch medewerker H. Ruiter
Restauratie subsidie 1 x 25.000 , en ondersteuning om kerk op provinciale monumentenlijst te zetten
1983: 1 sept: Overeenkomst S.G.K en kerkbest. door P Simons en H Layendecker en J. Smies
1983: 7 sept: Voorstel 80.000 gld in de raad Tilburg onder nr 345 afd 10 type A:
Burg :Letschert en Meeder secretaris; Soc Partij; Kox is tegen Hartstra wil multi functioneel gebruik stimuleren maar 5 jaar is te lang.
PSP: de Kroon verzoekt duurzame exploitatie van ‘t gebouw.
Presentatie-concerten. cultureel centrum stadsschouwburg men wenst programmering van gemeentelijk gesubsidieerde instelling sociaal/cultureel
Voorstel aangenomen
1983 : 14 okt: W.V.M. aanvrage ad 144.000 gld afgewezen omdat de omschreven werkzaam- heden niet behoren tot de eigenlijke taak van de
aanvrager
1983 : 14 nov: Rapport beheerscommissie 1e fase omtrent urgent onderhoud ad fl 24.200
1983: 19 dec: Verklaring overheidssubsidie naar beheerscommissie getekend door P Simons, H. Layendecker en Joop Smies, A. Ingenhoven
1984:9 jan: Accoord fl 19.000 gemeentelijk subsidie voorwaarde multi functioneel gebruik
1984: 21 juni: Verzoek parochiebestuur om op basis van fl 120.522 aan werkzaamheden de fl 80.000 te verkrijgen van de gemeente Tilburg
ondertekend door : Jeroen Robbe, Jos van Alphen, A. Ingenhoven Joop Smies
1984: 24 sept : Rekening glasbedrijf Brabant (glas in lood toren) fl 25.186,35
1984: 12 okt: Brief van dhr vd Poel (buro cultuur) aan wethhouder Krosse t.b.v. de fractievergadering ter attentie van Miet van Puijenbroek
om de kerk en de Dionysius poort op de provinciale monumentenlijst te krijgen
1984: 18 okt:Aansluiting kerk Goirke bij Nrd-Brabantse Monumentenwacht, na inspectierapport 13-14 juni 84
In de noordelijke zijbeuk is tentoonstelling 750 jaar Norbertijnen in Tilburg Tilburg ingericht
Orgelconcerten via Noorbrabantse orgelkring op Smits orgel worden aangekondigd
1984: 18 dec:Accoord van gemeente Tilburg om fl 19.000 te reserveren voor aanvrage 21 juni j.l. Ingenhoven
Accoord kerk Goirke op provinciale monumentenlijst Accoord restauratie subsidie provinciale Staten, mogelijk multi-functineel gebruik
1984: 24 dec: Verzoek provinciale subsidie voor aanvrage 21 juni j.l. getekend door Jeroen Robbe, Jos van Alphen, A. Ingenhoven en
Joop Smies
198524 jan: Aanvrage provinciale subsidie omtrent glas in loodramen 24 sept 1984
1985: 10 april: Advies aan Gedeputeerde Staten over restauratie Goirkese kerk Buro Reijnen heft goed rapport vervaardigd verplichting
open begroting in te dienen 80% bij aanvang beschikbaar, 20% bij eindafrekening fl 83.000
voor restauratie tegen 40 % = 33.200 gld, fl 12.000 voor onderhoud = 2.400 gld totaal subsidie fl 35.600
26 juni: Inspectie Noord Branantse Monumentenwacht. Rapport nr 215/85
2 juli: Toekenning subsidie voor onderhoudskosten fl 3000,–
1985: 16 juli: brief provinciale Staten nr 131.488 toekenning subsidie zoals berekening 10 april j.l.
1985 : 5-sept.werkzaamheden Wulms van der Velden 57.844,20
1985: jun-werkzaamheden Oostelbos23.208,00
1985: 17-augPrijsopgave Ben de Kok5771,50
1985; 3 septWerkzaamheden Fr Coolen2207,95
Totaal 89.031,65
1985: 9 sept: Antwoord beheerscommissie aan Prov Staten omtrent open begrotingen ad 89.031,65 inclusief BTW fl 106.342
1985: 17 sept: Positief advies dhr Freling aan provinciale Staten Restauratie 40% van 101.210 is dus40.480
Onderhoud 20% van 5739= fl 1149
Prov subsidie41629
Voorwaarde = indien gebouw binnen 10 jaar dicht gaat dan steeds 10% terugbetaling
1985: 2 okt: Inspectie monumentenwacht Noord Brabant. Rapport 396/86
1985: 21 okt: Brief beheerscommissie naar Gemeente Tilburg voor fl 40.000 subsidie
1985: 8 nov: Brief verstuurd naar bisschop J. ter Schure ter goedkeuring uitvoering werkzaam- heden is ondertekend door Pim van Deenen
en A. Ingenhoven
1985: 12 nov: Brief naar Mevr Miet van Puijenbroek om bijzondere belangstelling op 14 nov. 1985 voor ‘t Goirke in de commissie culturele
en sociale zaken.
Tevens ontstemming laten blijken omtrent de korting van fl 4.000 gld op restauratie- vergoeding
1985: 22 nov: Brief Bisdom naar dekenaat Tilburg; Men heeft geen bezwaar tegen fl 40.000 subsidie
Ontoelaatbaar is een totale restauratie op basis restitutieregeling. Afspraken met de parochie maken wordt noodzakelijk geacht.
Dhr A.vd. Geld 1986Centrale onderhoudsdienst Bisdom M. Janssen Derptweg 4, 5406 TJ Uden 04130-50618
Praktische leiding onderhoudsdienst Bisdom: B. Graat, Kerkstraat 6, 5386 AC Geffen tel 04102 – 2368
1986: 10 jan: Brief vanuit Dekenaat naar ‘t Bisdom” Parochie Goirke heeft nieuw leven !
Er is vertrouwen en het voortbestaan van de parochie wordt mogelijk geacht
Er zal sprake zijn van een sobere exploitatie en deze aanpak past in deze visie
Dekenaat en ‘t Goirke moeten in overleg d.m.v. commissie van deskundigen t.a.v. een volgenden restauratie welke door het diacesaan
Bouwburo is begroot op fl 700.000
1986: 13 jan: Verdeling kosten restauratie 1e fase:
Gemeente Tilburgfl 36.000
Kerkbestuur………fl 30.342
Provincie……………fl.40.480
Totaal …………… .fl 106.822
Voorwaarden vanuit de gemeente Tilburg :
Tilburgse bedrijven voeren het werk uit B&W is bevoegd inzake te eisen omtrent rapportage, voortgang werkzamheden
Overschrijdingen dienen schriftelijk gemeld te worden,
Monumentenwacht abbonnement verplicht
1986: 28-jan: Brief buro Reijnen om opdrachten te geven: prijsopgave zie 16 juli 1985
1986: 31-jan: Aanvrage subsidie gemeente Tilburg; getekend :P. v Deenen, H. Layendecker, Andre Ingenhoven
1986: 4-febr Aanvraag subsidie provincie Nrd Brabant getekend:H.Layendecker, A. Ingenhoven
1986: 13 febr: Goedkeuring door Bisdom voor restauratie tot 40.000 getekend W. Jacobs Vicaris
1986: 13 mrt: Bouwzaken Bisdom s-Hertogenbosch: Restauratie max fl 250.000 tegen 40% = fl 100.000 Onderhoud max. fl 16.665
tegen 30 % = fl 5.000
B. Graat getekend
1986: 15 april: Brief naar Wulms van der Velden over de aanvang van de werkzaamheden
1986: 14 mei Brief naar bouwbedrijf Cools omtrent aanvang van de werkzaamheden
1986: 14 mei Brief naar loodgietersbedrijf Oostelbos omtrent aanvang van de werkzaamheden
1986: 28 mei : Rapport van dhr Freeling omtrent het ontbreken van rapport 2e fase
1: Houtworm bestrijding interieur kerk
2: Restauratie Smits Orgel
3: Restauratie pleisterwerk; sjablonen.
4: Vervangng dak-singles zijbeujken
5: Restauratie glas in lood ramen

1986: 17 sept: Eindafrekening wordt voor 1 jan 1987 verwacht.
1986: 18 sept Brief van dhr Freeling aan A. Ingenhoven omtrent verslag bezoek kerk Goirke
1986: 16 okt: Inspectie Noord Brabantse monumentenwacht 1986 kosten fl 410,00
1987: 22 maart Eindbedrag restauratie 1e fase is fl 118.088,98 (BTW van 18 nr 19 %)
Begroting en eindafrekening opgemaakt

Rapport 1987 monumentenwacht :
De leien op het noord en zuid trancept nieuwbouw 1938 zijn slecht
De singles op de beide zijbeuken zijn slecht (1988 en 1992 vervangen door fa Bollen)
dakschild noordzijde is voetlood weg overige is losgekomen vloer boven klokkezolder is gebroken luik passend en sluitbaar maken
Ramen: trancepten toren – sacristie loodstrippen roestvorming op de brugstaven loodpanelen beschadigd natuursteen is gescheurd in diverse ramen en soms weggevallen
Koorraam en westgevel ramen zijn slecht (in 1997 restauratie) diverse ruitjes stuk
Schilderwerk: luiken in topgevels (in 1990 door Ben de Kok zwart geschilderd)
Muren en gewelven
Beelden Westgevel Goirkestraat voetstuk tegen roest behandelen (1997 restauratie)
Voornoemd rapport was basis voor de Beheerscommissie fase II onder voorzittersschap van : Martin Populiers